วิมุตติรัตนมาลี โดย พระพรหมโมลี

( วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9)

วิมุตติรัตนมาลี ตอน สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี  

   สวัสดีค่ะ  วันนี้พลอยจ๋านำหนังสือ วิมุตติรัตนมาลี ผลงานการประพันธ์ของท่านพระอาจารย์พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ. 9) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งพลอยจ๋าได้คัดลอกบทประพันธ์ของท่าน ในตอน สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี โดยประกอบกันทั้งสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง และส่วนที่เป็นไฟล์เสียง เพื่อประโยชน์และเอื้อความสะดวกแก่ท่านผู้อ่านและผู้รับฟัง ได้มีโอกาสเลือกรับความเพลิดเพลินและคติธรรมอีกทั้งความรู้ด้านพุทธประวัติของพระนางพิมพา ผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะก่อนออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระมหาสรณะโคดม พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน

วิมุตติรัตนมาลี นี้เป็นผลงานการประพันธ์ชิ้นเอกที่มีการใช้ภาษาทางวรรณกรรมได้สละสลวย ชวนให้เพลิดเพลินน่าติดตามและรู้สึกละมุนละไมกับผลงานการประพันธ์เป็นอย่างมาก พลอยจ๋าอยากแนะนำให้ทุกท่านได้รับฟังไฟล์เสียงอ่าน และหรืออ่านเนื้อเรื่องรับรองว่าจะอิ่มเอมในความงามของภาษาที่ท่านพระอาจารย์พระพรหมโมลีได้รจนาอย่างสุดความสามรถ ขอเชิญเลือกรับฟัง อ่าน "วิมมุตติรัตนมาลี" ได้ตามอัธยาศัยค่ะ

โดยในตอน สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี นี้จะกล่าวพระชาติต่างๆ ของพระนางและปฐมเหตุที่ทำให้พระนางได้เกิดมาเป็นนางแก้วคู่บารมีของพระพุทธเจ้า ช่วยสนับสนุนพระองค์ในการบำเพ็ญเพียร โดยต้องเกิดเป็นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของพระโพธิสัตว์ในพระชาติอื่นๆ ซึ่งพระนางพิมพาเป็นผู้เล่าถวายแก่พระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ขอทูลลาเข้าสู่พระนิพพานนั้นเองค่ะ และขออนุโมทนาบุญอันเกิดจากการได้สดับฟัง หรืออ่านพระประวัติของพระนางพิมพาภิกษุณี ในวิมมุตติรัตนมาลีนี้กับทุกท่านด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ..

ไฟล์เสียงอ่าน วิมุตติรัตนมาลี ตอน สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี

    วิมุตติรัตนมาลี ตอนที่ 1 (สมเด็จพระพิมพาภิกษุณี)

    วิมุตติรัตนมาลี ตอนที่ 2 (สมเด็จพระพิมพารำพัน)

    วิมุตติรัตนมาลี ตอนที่ 3 (นางพญาหงส์ทอง)

  เนื้อเรื่อง วิมุตติรัตนมาลี ตอน สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี

    สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี

   สุมิตตากุมารี

   พิมพายโสธราเทวี

   พระกาฬุทายีพรรณาสกลวิถี

   สมเด็จพระพิมพารำพัน

   สมเด็จพระพิมพาสำเร็จมรรคผล

   สมเด็จพระพิมพาทูลลานิพพาน

   อติทุกขกุมารี

   พระนางนันทาเทวี

   นาคีกุมารี

   นางพญาปลาดุก

   อนิมิตตาเศรษฐีนี

   ปทุมากุมารี

   มกฏกุมารี

   ปัญญากุมารี

   โกกิลนารี

   นางกินรี

   วิมลาเทวี

   กัลยาณีกุมารี

   จันทมาลากุมารี

   มังคลีกุมารี

   มงคลเทวี

   นางพญาหงส์ทอง

   ธรรมิกราชธิดา

   นางพญาสกุณี

   พระนางมัทรี

   ปาฎิหาริย์พระราหุลอรหันต์

   สุวรรณทีปกุมาร

   ภัททิยเศรษฐี

   สมเด็จพระพิมพาดับขันธ์นิพพาน

   อวสานบท

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า